Vedtægter

Vedtægter for Alban- og Sergijsamfundet november 2010 (opdateret v. årsmødet nov. 2019).

1. Det danske Alban- og Sergijsamfund (stiftet 1948) er en gren af ”The Fellowship af St. Alban and St Sergius” (hovedsæde i Storbritannien, stiftet 1928), som omfatter medlemmer af østlige og vestlige kirkesamfund.

2. Samfundet er en uofficiel økumenisk sammenslutning, der arbejder på at fremme gensidig forståelse og samarbejde mellem østens og vestens kristne, navnlig ved at virke for forståelsen på det liturgiske område. Medlemmerne beder for Kirkens enhed.

3. Samfundet arbejder (bl.a. ved møder og stævner) på at udbrede kendskabet til de østlige og vestlige kirkesamfund.

4.  Der afholdes hvert efterår et årsmøde med generalforsamling, hvor der aflægges beretning om arbejdet, og hvor regnskabet forelægges.

5.  Ved årsmødet vælges bestyrelsen, der består af 6-8 medlemmer. De vælges for 3 år ad gangen og afgår årligt 2 eller 3 efter tur. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer. Foreningen tegnes af formand og sekretær i fællesskab. Der kan også gives prokura til andre i bestyrelsen. Der sker nyvalg af 1-2 suppleanter og 1 revisor hvert år ved årsmødet. Også de kan genvælges. Bestyrelsen kan til enhver tid knytte til sig op til tre kommitterede medlemmer, som repræsenterer kirkevandringen.

6. Bestyrelsesmedlemmer kan repræsentere Alban- og Sergijsamfundet i udlandet.

7. Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingentet efter indstilling fra bestyrelsen. Gennem kassereren kan Samfundets engelsksprogede organ ”Sobornost” fås for den til enhver tid gældende abonnementspris.

8. Alban- og Sergijsamfundet markerer den økumeniske bedeuge (18. – 25. januar) ved afholdelse af kirkevandring.

9. I tilfælde af Alban- og Sergijsamfundets opløsning tilfalder aktiverne Danske Kirkers Råd.

Således vedtaget på årsmødet den 27. november 2019.